ฝนยังตกน้อยขอนแก่นประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง

ฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ยังไม่เพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อนอุบลรัตน์ ขณะที่จังหวัดขอนแก่นเร่งช่วยเหลือประชาชน จากภาวะฝนทิ้งช่วงหลังจากได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง จากภาวะฝนทิ้งช่วง ครบ 26 อำเภอแล้วหลังจากที่ได้ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติคณะกรรมการฯมีมติให้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ 24 อำเภอ 175 ตำบล 1,961 หมู่บ้าน 53 ชุมชน ต่อมาเพิ่มเติมอีก 2 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอหนองเรือ และ อำเภอบ้านฝางโดยทั้ง 26 อำเภอ ในจังหวัดขอนแก่นได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง (ฝนทิ้งช่วง) ซึ่งตรวจสอบเบื้องต้นมีนาข้าว พืชสวน พืชไร่ เสียหายประมาณ 1.7 ล้านกว่าไร่ ถ้าคิดความเสียหายตามจำนวนไร่ ประมาณ 1,900 กว่าล้านบาท จึงต้องมีการนัดประชุมเพื่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง (ฝนทิ้งช่วง) เพื่อจะได้แจ้งให้ส่วนกลางรับทราบหาทางช่วยเหลือแบบเร่งด่วนโดยเร็วที่สุด ซึ่งจะตกไร่ละ 1,113 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562